You are herePX3

PX3


Předmět: Praxe 3

Katedra/Zkratka: OPT/PX3

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe na oftalmologickém pracovišti. Student se seznámí se všemi aspekty provozu daného pracoviště včetně organizace a řízení zdravotní péče, administrativních činností a vedení zdravotnické dokumentace a do adekvátních činností se v rámci kompetencí zdravotnického pracovníka zapojuje. Student se jako součást týmu pracoviště aktivně účastní přípravy na oftalmologická vyšetření a zákroky včetně aplikace léčivých a diagnostických přípravků do spojivkového vaku, účastní se a asistuje u těchto vyšetření a zákroků, zapojuje se do následné péče. Prakticky se seznamuje se specifiky vyšetření a léčbou v jednotlivých případech. Důraz je kladen na efektivní komunikaci s ostatními odborníky a na individuální práci s pacientem. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Organizační pokyny, seznámení s požadavky. Seznámení se související legislativou, bezpečnost práce zaměstnanců ve zdravotnictví a bezpečnost pacientů; specifika oftalmologického pracoviště. Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.