You are herePX2X

PX2X


Předmět: Praxe 2

Katedra/Zkratka: OPT/PX2X

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe v aplikačním středisku kontaktních čoček.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe na pracovišti poskytovatele zdravotní péče se zaměřením na péči o zrak, případně v provozovně oční optiky. Student se seznámí se všemi aspekty provozu daného pracoviště včetně organizace a řízení zdravotní péče, administrativních činností a vedení zdravotnické dokumentace a do adekvátních činností se v rámci kompetencí zdravotnického pracovníka zapojuje. Student se dle zaměření daného pracoviště zapojuje do všech činností optometristy, případně očního optika. Jako součást týmu se učí provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub, úprav brýlových čoček a v oblasti refrakčních vad. Provádí dílenské činnosti související s výrobou, úpravou nebo opravou korekční pomůcky. Dále se cvičí v měření zrakových funkcí, stanovování refrakčních vad a v předpisu příslušných zrakových pomůcek včetně speciálních optických pomůcek. Provádí vyšetření předního segmentu oka pro účely aplikace kontaktních čoček, navrhuje vhodný typ kontaktní čočky, provádí poradenství, aplikaci, poučení a zácvik v kontaktologii a následné kontroly. Provádí screeningové vyšetření předního, popř. i zadního segmentu oka, bezkontaktní měření nitroočního tlaku a dalších vyšetření zrakových funkcí. Důraz je kladen na efektivní na komunikaci s ostatními odborníky a na individuální práci s pacientem. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Organizační pokyny, seznámení s požadavky. Seznámení se související legislativou, bezpečnost práce zaměstnanců ve zdravotnictví a bezpečnost pacientů; specifika optometristického pracoviště a oční optiky. Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.