You are herePROGB

PROGB


Předmět: Programování

Katedra/Zkratka: OPT/PROGB

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.'

Anotace: Elementární základy jazyka C. 1. Vytvoření programu a překlad programu. Deklarace proměnných a přiřazení hodnot. Použití funkcí s vrácením hodnot. Klíčová slova jazyka C. 2. Příkaz if-else, cyklus for, operator pro inkrementaci. 3. Relační a logické operátory. Cyklus while, cyklus do, vnoření cyklů. Příkaz switch. 4. Pole a řetězce, funkce 5. Database CSV, MySQL 6. Rozšíření jazyka C na jazyk C++, základy objektově orientovaného programování B. Příklady programování v optice 7. Programové definování optické soustavy, programování zobrazovací rovnice v paraxiálním prostoru pro zobrazení sférickou optickou plochou. 8. Programování průchodu paraxiálního paprsku soustavou sférických ploch. Výpočet obrazové paraxiální sečny, ohniskové vzdálenosti. 9. Barevné vady polohy a velikosti. Programování a výpočet Petzvalovy sumy. Programování průchodu paprsku soustavou sférických ploch v mimoparaxiálním prostoru - Federovy vztahy. 10. Výpočet podélné a příčné otvorové vady. Ukázky aplikace řešených postupů v profesionálních uživatelsky orientovaných programech. Základy práce s programem OSLO. Další aplikace s využitímí softwaru Mathematica 11. Základy programování v Mathematice 6.0. Znázorňování výsledků ohybových jevů a jejich využití při určování rozlišovací meze optických soustav. 12. Fresnelovy vzorce, výpočty odraznosti a propustnosti rozhraní dvou prostředí v závislosti na parametrech prostředí a úhlu dopadu. Použití ve výpočtu propustnosti optických soustav. Určování parametrů totálního odrazu a využití těchto parametrů v návrhu totálně odrazných hranolů. Možnosti využití programu OSLO pro řešení obdobných úloh.

Přehled látky:
1. Základní pojmy. Editor, preprocesor, compiler, linker, debugger. Zdrojové a hlavičkové soubory. Komentáře. Direktivy preprocesoru. Hlavní program main. 2. Datové typy a operátory. Typy celočíselné, v pohyblivé řádové čárce, znaky, logické hodnoty, řetězce. Operátory binární, speciální unární, přiřazovací, booleovské, relační. 3. Vstupy a výstupy ? streamy. Hlavičkové soubory iostream a iomanip. 4. Příkazy. Jednoduchý a složený příkaz. Podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Příkazy continue a break. Příkaz přepínače ? switch. Příkaz skoku. 5. Deklarace pole a strukturovaného typu. Jednorozměrná a vícerozměrná pole. Deklarace strukturovaného typu. Deklarace odvozeného datového typu. 6. Funkce. Definice funkce, funkční hodnota, deklarace parametrů, tělo funkce. Volání funkce. Funkční prototyp, jeho umístění v hlavičkových souborech. 7. Pointery a reference. Proměnná typu pointer na typ, dereferenční a referenční operátor. Práce s adresovými operátory. Pointery a pole. Reference. Parametry funkce volané odkazem a referencí. 8. Třídy. Základní pojmy. Deklarace třídy, přístup k datovým členům a členským funkcím. Inline funkce. Konstruktor a destruktor. Deklarace objektu třídy. Spřátelené třídy, dědění tříd. 9. Programování vlastní třídy optických výpočtů. Programování výpočtů paraxiálních parametrů optické soustavy, složené z centrovaných sférických ploch. Programování výpočtů vad v paraxiálním prostoru. Programování propočtu chodu libovolného paprsku optickou soustavou. Programování výpočtu geometrických aberací v mimoparaxiálním prostoru. 10. Praktický návrh optické soustavy jednoduchého objektivu s využitím vytvořené třídy optických výpočtů. Přehled aberačního stavu zadané výchozí soustavy, provedení tolerančních výpočtů, korigování aberací optické soustavy objektivu v využitím tolerančních výpočtů. Vyhodnocení výsledků.