You are herePLNO

PLNO


Předmět: Praktikum z laserů, nel. a vlákn. optiky

Katedra/Zkratka: OPT/PLNO

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Předmět je zaměřený na překlenutí problematiky teorie a aplikace fyziky laserů v aktuálních tématech při realizaci laboratorních experimentů a jejich vyhodnocení. Výuka je podpořena zpracováním naměřených dat na PC. Pozornost je věnována digitálnímu zpracování obrazu, zkušenosti se spektrálním analyzátorem, detekci signálu a jeho zpracováním na osciloskopu.

Přehled látky:
1. Polovodičové zdroje záření, LED, LD, generace optických pulsů, čerpání LD v pulzním režimu, měření na přípravku 2. Měření energie pulsu a výkonu LD, čerpání LD v kontinuálním režimu, prahová podmínka - měření a analýza 3. Fabry- Perotův rezonátor, rezonanční podmínka, měření spektrálním analzátorem Agilent E 411B 4. Měření charakteristik laserového svazku - aparaturou Beam Profiler a termohlavicí 30A-SH-V1 5. Q spínání, Pockelsova cela v režimu ? /4 a ?/2 nastavení na přípravku, krystaly KDP, 6. Argonový laser Innova 300C Coherent -nastavení základních pracovních režimů 7. Nelineární a fotochromické jevy v optických jednovidových vláknech, experimentální práce a měření 8. Generace 2? (SH) v krystalu KTP v rezonátoru při čerpání LD, krystaly KDP, DKDP, LiNbO3, KTP, orientace optických os krystalu při generaci druhé harmonické, měření účinnosti generace SH 9. Čerpání laserových krystalů vysokovýkonovými laserovými diodami, měření efektivnosti laserové generace krystalů Nd:YAG a Nd:YVO4 ve F-P rezonátoru. 10. Měření polarizační vlastnosti optických vláken, Faradayův jev v optických vláknech, reciprocita 11. Vláknový optický Fabry-Perotův rezonátor s externím zrcadlem v režimu L=? , 12. Optické vláknové děliče- vazební členy, měření základních parametrů na 2x2 a 4x4 děličích, aplikace-optický vláknový M-Z interferometr -měření fázové stability metodou Lock In