You are herePGSVO

PGSVO


Předmět: Vlnová a fotonová optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSVO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Základy vlnové, elektromagnetické a fotonové optiky, metody popisu světla v různých optických prostředích, amplitudová a fázová modulace světla.

Přehled látky:
Popis a vlastnosti optických prostředí, nehomogenní, anizotropní a gyrotropní prostředí, využití v gradientní a polarizační optice. Diferenciální metody popisu světla, základní typy optických svazků, parametry a fyzikální vlastnosti, transformace a konverze svazků. Popis a experimentální realizace nedifrakčních a vírových svazků, fyzikální aplikace, přenos hybnosti a momentu hybnosti, princip optických manipulací. Integrální metody popisu světla, impulsní a Fourierovské metody, řešení difrakčních úloh, popis a využití difrakce na periodických strukturách. Prostorově - časové optické jevy, šíření a transformace optických pulsů. Přechod od skalární k elektromagnetické optice, prostorově proměnné polarizační stavy světla, experimenty s radiální a azimutální polarizací. Analogie mezi vlnovou (kvantovou) mechanikou a vlnovou optikou, kvantově mechanická interpretace paraxiální vlnové rovnice, Fresnelova transformace a měření kvadraturních operátorů, operátor orbitálního úhlového momentu a jeho význam ve vlnové optice. Detekce a rekonstrukce optického signálu, superrozlišení, optická informace.