You are herePGSSO

PGSSO


Předmět: Kvantová a statistická optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSSO

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.'

Anotace: Pokročilý postgraduální kurz kvantové optiky. Studenti se detailně seznámí s poznatky a metodami kvantové optiky a budou schopni je aplikovat na analýzu vlastností kvantových stavů optických polí a plně kvantový popis interakce záření s látkou.

Přehled látky:
Koherentní a Fockovy stavy optického pole a jejich vlastnosti, kreační a anihilační operátory, kvazidistribuce a kvantové charakteristické funkce, generující funkce a fotonové rozdělení, uspořádání operátorů pole. Stlačené stavy, atomové koherentní stavy, sub-poissonovské světlo, termální záření, obecné Gaussovské kvantové stavy optických polí. Kvantová dynamika optických polí, Heisenbergův-Langevinův popis, Schroedingerův popis, interakční popis, hlavní rovnice, zobecněná Fokkerova-Planckova rovnice, aplikace na kvantový tlumený harmonický oscilátor. Rezonanční fluorescence, Rabiho oscilace, kolaps a oživení oscilací. Experimenty s neklasickým světlem, generace stlačeného světla, generace Fockových stavů, kvantově provázaných stavů, podmíněná subtrakce a adice fotonů, generace superpozic Fockových stavů.