You are herePGSOT

PGSOT

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optika tenkých vrstev

Katedra/Zkratka: OPT/PGSOT

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Jaromír Křepelka, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit se s optickými vlastnostmi soustav složených z tenkých izotropních, homogenních (případně nehomogenních) vrstev z dielektrických i kovových materiálů a jejich aplikacemi a hlouběji porozumět fyzikálním principům takových soustav. Pozornost je věnována také vlastnostem ideálních tlustých vrstev a jejich kombinacím se soustavami tenkých vrstev, a také vrstvám anizotropním. Teoretický základ vychází z řešení Maxwellových rovnic pro rovinnou vlnu, z nichž jsou odvozeny formule pro transformaci tečných složek intenzity elektrického a magnetického pole dovolující definovat měřitelné makroskopické parametry, odraznost, propustnost a absorbci. Jsou diskutovány teoreticky zajímavé problémy, jako např. princip reverzibility, princip ekvivalence symetrické soustavy tenkých soustavy, chování vrstev v částečně koherentním světelném poli, barevné efekty na tenkých vrstvách, vztah periodických tenkých vrstev k fotonickým krystalů a vlnovodným strukturám aj. Jsou uvedeny příklady praktických návrhů základních struktur, jako jsou anizotropní soustavy, vysoce odrazné soustavy, úzkopásmové filtry a polarizační děliče.

Přehled látky:
Pojem optické tenké vrstvy, vlastnosti, příklady použití. Šíření elektromagnetického pole ve vrstevnatém prostředí. Matice přenosu tečných složek intenzity elektrického pole, amplitudové odraznosti a propustnosti. Matice přenosu normálové složky Poyntingova vektoru, výkonové odraznosti a propustnosti. Princip reverzibility. Vlastnosti jedné tenké vrstvy, tlusté vrstvy. Popis soustav vytvořených z kombinací tenkých a tlustých vrstev. Vrstvy v částečně koherentním světle. Konstrukční pojmy: půlvlnová vrstva, buffer vrstva, ekvivalentní třívrstvá perioda, aproximativní přístupy, mocniny interferenčních matic, derivace parametrů soustav tenkých vrstev. Periodické soustavy tenkých vrstev, šířka pásma potlačené propustnosti. McNeillův polarizující hranol. Antireflektující soustavy tenkých vrstev: jedna tenká vrstva, dvě tenké vrstvy, maximálně ploché antireflexe. Interferenční filtry Fabryho-Perotova typu. Prosvětlení kovové vrstvy (indukovaná transmise). Základy vyhodnocení elipsometrických měření. Fenomenologická teorie anizotropních tenkých vrstev: šíření rovinných vln v anizotropním vrstevnatém prostředí, přenos tečných složek pole a normálové složky Poyntingova vektoru, odraznosti, transmise, princip reverzibility.