You are herePGSO

PGSO


Předmět: Kvantová a statistická optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSO

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Pokročilý postgraduální kurz kvantové optiky. Studenti se detailně seznámí s poznatky a metodami kvantové optiky a budou schopni je aplikovat na analýzu vlastností kvantových stavů optických polí a plně kvantový popis interakce záření s látkou.

Přehled látky:
- Koherentní a Fockovy stavy optického pole a jejich vlastnosti, Glauberova-Sudarshanova reprezentace matice hustoty, kvazidistribuce a kvantové charakteristické funkce, Generující funkce a fotonové rozdělení, uspořádání operátorů pole - Zobecněné koherentní stavy, stlačené (dvoufotonové koherentní) stavy, atomové koherentní stavy, fázové stavy, sub-poissonovské světlo, neklasické světlo, světlo chaotické, laserové a superpozice koherentních a chaotických polí. -Interakce záření s látkou, Heisenbergův-Langevinův popis, Schroedingerův popis, interakční popis, hlavní rovnice, zobecněná Fokkerova-Planckova rovnice, aplikace na kvantový tlumený harmonický oscilátor, interakce záření s atomy a rezervoáry - Rezonanční fluorescence, Rabiho oscilace, kolaps a oživení oscilací, zobecněná superpozice koherentních polí a kvantového šumu, fotonová statistika v nelineárních optických procesech (optické parametrické procesy, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Kerrův jev, čtyřvlnové směšování, fázová konjugace) - Experimenty s neklasickým světlem, využití pro vysoce přesná kvantová měření, optické sdělování a spektroskopii.