You are herePGSNO

PGSNO


Předmět: Nelineární optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSNO

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.', 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.'

Anotace: Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí,

Přehled látky:
Maxwellovy rovnice v nelineárním dielektrickém prostředí, vektor polarizace v nelineárním prostředí, nelineární dielektrické susceptibility a jejich vlastnosti, materiály pro nelineární optiku, klasifikace nelineárních optických jevů, nelineární jevy druhého řádu-interakce tří vln, generace druhé harmonické a subharmonické, frekvenční konverze sestupná a vzestupná, parametrická generace a zesilování, superfluorescence, zákony zachování, fázové sladění, generace neklasického světla, nelineární jevy vyšších řádů-Ramanův rozptyl a hyper-Ramanův rozptyl, Brillouinův rozptyl, interakce čtyř vln, fázová konjugace, Kerrův jev, fotorefrakce, samofokuzace laserových svazků, samovedený nelineární svazek, nelineární optika pulsů, optické solitony, solitonový laser, vícefotonová absorpce a emise, optická bistabilita, přechodové koherentní jevy-samoindukovaná transparence, fotonové echo, superradiance-kooperovaná spontánní emise, nelineární dynamika a chaos. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky