You are herePGSMO

PGSMO


Předmět: Optická měření na oku

Katedra/Zkratka: OPT/PGSMO

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy vybraných optických měření na oku v oftalmologii a optometrii a s jejich konkrétními aplikacemi a odpovídajícími zařízeními.

Přehled látky:
Klasické optické techniky měření parametrů optických ploch oka (techniky měření parametrů rohovky - keratometrie, topografie, optická pachymetrie; vyšetření oční čočky; praktická realizace), jejich analýza a interpretace se zřetelem na hodnocení kvality zrakového vjemu, zdravotního stavu oka a využití při korekci (Fourierova analýza rohovkových map, wavefront analýza). Klasické techniky zobrazování zadního segmentu. Vyšetřování celkového refrakčního stavu oka: obecné principy, praktická realizace zařízení, klasické a moderní přístroje, klinická aplikace). Celková wavefront analýza optického systému oka: základní principy, reprezentace aberací optického systému oka, interpretace dat s ohledem na vliv na zrakové vnímání, praktická realizace a klinická aplikace. Optická koherentní tomografie (OCT): fyzikální principy OCT, konstrukce OCT skenerů, techniky snímání a zpracování dat, specifické typy OCT, aplikace ve vyšetřování oka (přední/zadní segment, klinické aplikace). Laserová skenovací tomografie: princip, konstrukce zařízení, HRT, klinické aplikace. Polarimetrie: optické principy, optická anizotropie očních tkání, konstrukce přístrojů, klinická aplikace.