You are herePGSKP

PGSKP


Předmět: Kvantová teorie pole

Katedra/Zkratka: OPT/PGSKP

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Relativistické vlnové rovnice: Kleinova--Gordonova rovnice, Diracova rovnice, Maxwellovy rovnice, spinory, algebra gama matic.

Přehled látky:
Relativistické vlnové rovnice: Kleinova--Gordonova rovnice, Diracova rovnice, Maxwellovy rovnice, spinory, algebra gama matic. Lagrangeovská formulace, symetrie a kalibrační invariance, Yangovo--Millsovo pole. Kanonické kvantování a částicová interpretace. Dráhový integrál, kvantování a Feynmanovy diagramy pro skalární a spinorová pole. Spontánní narušení symetrie a Weinbergův--Salamův model. Renormalizace. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky