You are herePGSKO

PGSKO


Předmět: Krystaly v optoelektronice

Katedra/Zkratka: OPT/PGSKO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Šíření světla anizotropním prostředím, principy elektrooptiky, magnetooptiky a akustooptiky,kapalné krystaly a prostorové modulátory světla.

Přehled látky:
Optická anizotropie, typy a vlastnosti optických krystalů, Pockelsův jev, Kerrův jev, optická aktivita, Faradayův jev, elektrooptická a akustooptická modulace světla, optika kapalných krystalů, prostorové modulátory světla.