You are herePGSFY

PGSFY


Předmět: Fyziologická optika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSFY

Rok: 2021

Garant: 'prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO'

Anotace: Proces vidění.

Přehled látky:
Proces vidění. Weberův - Fechnerův zákon. Popis vlastního zrakového orgánu a pomocné orgány oka. Optický systém oka. Schématické modely oka, Gullstrandovo oko, standardní redukované oko. Hlavní a uzlové body oka. Optická osa, zraková osa. Ametropické oko.Zraková ostrost, centrální zraková ostrost a její měření.Vývoj a změny zrakové ostrosti s věkem. Kontrastní citlivost oka. Ametropické oko. Ametropie osová a refrakční, myopie a hypermetropie. Astigmatismus oka (pravidelný, nepravidelný, rectus, inversus, šikmý, rohovkový, celkový).Význam zornice pro zobrazení obrazu na sítnici oka. Hloubka ostrosti. Otvorová vada oka, Stilesův-Crawfordův efekt. Pupilární reflex (přímý a konsenzuální). Spřažení miózy s akomodací a konvergencí.Akomodace oka. Schacharova teorie akomodace. Vzdálený a blízký bod oka. Akomodační šíře. Poměr akomodační konvergence a akomodace. Presbyopie oka. Vyšetřování vad refrakce oka, objektivní a subjektivní metody. Korekce ametropie. Možnosti chirurgické korekce refrakčních vad oka. Srovnání brýlové korekce a korekce kontaktní čočkou z hlediska velikosti obrazu, zorného pole a konvergence. Anizeikonie, anizometropie, korekce anizeikonie. Korekce presbyopie.Stavba sítnice oka. Fotoreceptory oka, čípky a tyčinky a jejich distribuce v sítnici. Konvergence fotoreceptorů na neurony. Prostorová sumace. Spektrální citlivost receptorů. Rozklad rhodopsinu světlem a vznik podráždění fotoreceptoru. Resyntéza rhodopsinu. Adaptace oka na změnu světelných podmínek, adaptační křivka. Fotopické a skotopické vidění. Purkyňův jev. Receptivní pole a funkce sítnicových neuronů. Magnocelulární a parvocelulární projekční systém. Bioelektrická aktivita sítnice, elektroretinogram.Barevné vidění. Trichromatický systém CIE. Trichromatická teorie barevného vidění. Heringova teorie protibarev. Poruchy barevného vidění a jejich vyšetřování. Dichromázie, monochromázie. Anomální trichromázie, poruchy barvocitu. Popis zrakové dráhy od fotoreceptorů oka až po zrakovou kůru. Projekce obrazu sítnice do mozkových hemisfér. Zorné pole a jeho poruchy. Centrální a periferní zorné pole. Kinetická a statická perimetrie.Binokulární vidění. Koordinace očních pohybů. Stupně binokulárního vidění, poruchy binokulárního vidění. Binokulární fixace. Retinální korespondence a anomální retinální korespondence. Fixační disparita. Horopter. Panumova oblast fúze, Panumův prostor, jednoduché binokulární vidění. Prostorové vidění, prostorová paralaxa. Měření stereopse. Dvojité vidění. Heteroforie, její měření a léčení. Amblyopie a její léčení.Typy amblyopie. Dynamické šilhání. Paralytické šilhání.Oční pohyby. Konjungované a disjungované pohyby. Fixační pohyby. Sakadické pohyby. Pomalé sledovací pohyby. Heringův a Sheringtonův zákon. Nystagmus. Optokinetický nystagmus. Chorobný nystagmus. REM.Vývoj oka a zrakových funkcí, emetropizace oka, vývoj binokulárního vidění, empiristická a nativistická teorie. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky