You are herePGSEP

PGSEP

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Teorie elektromagnetického pole

Katedra/Zkratka: OPT/PGSEP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.'

Anotace: Maxwellova teorie elektromagnetického pole:

Přehled látky:
Maxwellova teorie elektromagnetického pole: Zdrojové veličiny pole, základní veličiny pole ve vakuu, základní veličiny pole v látkovém prostředí. Základní rovnice Maxwellovy teorie: Maxwellovy rovnice v diferenciálním a integrálním tvaru, materiálové vztahy a kategorizace látkových prostředí, hraniční podmínky Maxwellových rovnic. Zvláštní typy polí: Elektrostatické pole, magnetostatické pole, pole stacionárních proudů, kvazistacionární pole a soustava proudových obvodů. Nestacionární pole: Zákony zachování energie a hybnosti, stanovení pole užitím retardovaného skalárního a retardovaného vektorového potenciálu, zobecnění multipólového rozvoje, stanovení pole užitím polarizačního a magnetizačního potenciálu. Pole oscilujícího dipólu: Výpočet pole oscilujícího elektrického dipólu s vynuceným momentem, výpočet pole Hertzova oscilátoru, význačné směry a zóny pole oscilujícího dipólu, energetická bilance pole, pole magnetického oscilujícího dipólu. Šíření elektromagnetických vln v neomezeném prostředí: Šíření vln v bezeztrátovém prostředí, šíření vln ve ztrátovém prostředí, šíření vln v dielektrických dvojosých a jednoosých anizotropních krystalech, optická aktivita krystalů. Chování vln na rozhraní dvou prostředí: Odvození zákona lomu a odrazu a Fresnelových vzorců na rozhraní dvou bezeztrátových prostředí, odraznost a propustnost rozhraní dvou bezeztrátových prostředí a závislost těchto vlastností na úhlu dopadu, úplný odraz na rozhraní dvou bezeztrátových prostředí, odraz a lom na rozhraní bezeztrátového a ztrátového prostředí. Ohyb vln na neproniknutelné překážce: Kirchhoffův integrální vzorec a jeho předpoklady, výpočet amplitudy optického rozruchu v případě bodového zdroje, Fraunhoferův ohyb na obdélníkovém a kruhovém otvoru, Fresnelův ohyb na hraně. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky