You are herePGSCK

PGSCK


Předmět: Seminář na pracovišti UP II

Katedra/Zkratka: OPT/PGSCK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta doktorského programu prezentovat výsledky své vědecké práce v rámci semináře pracoviště, které je garantem doktorského studia, případně na pracovišti s ním spolupracujícím. Prezentací získává student jistotu při mluveném projevu a schopnosti reagovat na dotazy z fóra.

Přehled látky:
Příprava a prezentace odborného, případně populárně vědeckého tématu, souvisejícího s tématem disertační práce studenta. Příprava prezentace, tvorba multimediálního textu, frontální demonstrace experimenty (zejména pro didaktické obory).