You are herePGOS2

PGOS2


Předmět: Odborný seminář 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGOS2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Příprava prezentace na odborném semináři konaném na školicím pracovišti katedře optiky PřF UP. Téma prezentace musí souviset s tématem disertační práce studenta a cílem prezentace je poskytnout informace o průběhu a výsledcích výzkumu studenta v období od konání prvního semináře OPT/PGOS1. Prezentace na odborném semináři a zodpovězení otázek posluchačů z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, vyhodnocení průběhu semináře ze školitelem a reflexe zpětné vazby od školitele.