You are herePGOS1

PGOS1


Předmět: Odborný seminář 1

Katedra/Zkratka: OPT/PGOS1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Příprava prezentace na odborném semináři konaném na školicím pracovišti katedře optiky PřF UP. Téma prezentace musí souviset s tématem disertační práce studenta a cílem prezentace je poskytnout informace o dosavadním průběhu a výsledcích výzkumu studenta během doktorského studia. Prezentace na odborném semináři a zodpovězení otázek posluchačů z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, vyhodnocení průběhu semináře ze školitelem a reflexe zpětné vazby od školitele.