You are herePGOO

PGOO


Předmět: Optické vlastnosti oka

Katedra/Zkratka: OPT/PGOO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Stavba optického systému lidského oka - složky a jejich optické vlastnosti. Význačné body optického systému oka. Optická osa, uzlová osa, osa vidění a jejich vzájemný vztah. Modely optického systému ? popis, užití, výpočty. Refrakční stav optického systému oka ? číselný popis, výpočty. Refrakční vady, jejich klasifikace, princip a typy korekce. Vliv jednotlivých typů korekce na optické vlastnosti obrazu, zorné pole, akomodaci a konvergenci. Optický systém oko-brýlová čočka. Optický systém oko-kontaktní čočka. Binokulární refrakční anomálie ? anizeikonie, anizometropie. Aberace optického systému oka - možnosti popisu aberačního stavu oka, paprskové aberace, difrakce, klasifikace aberací užitím analýzy vlnoplochy. Zernikeho polynomy, jejich klasifikace, vlastnosti a užití v optice, aplikace v optometrii. Aberace rohovkové a celkové. Kvantifikace optické kvality obrazu v oku, PSF, Strehlův poměr, OTF, MTF, RMS. Vliv jednotlivých aberací na vidění, význam v oftalmologii a optometrii, možnosti korekce. Vnímání elektromagnetického záření okem, fotometrie. Základní fotometrické veličiny a jednotky, jejich vzájemné vztahy. Vztah fotometrie a radiometrie. Možnosti měření fotometrických veličin. Měření parametrů rohovky (tvarové charakteristiky, tloušťka). Měření refrakčního stavu oka, měření aberačního stavu oka, S-H senzor. Biometrie oka - ultrazvuková, optická. Možnosti hodnocení parametrů oční čočky, měření parametrů sítnice (OCT, HRT, polarimetrie), význam.