You are herePDH

PDH


Předmět: Praktikum z digitální holografie

Katedra/Zkratka: OPT/PDH

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Michal Baránek, Ph.D.'

Anotace: Cílem absolvování předmětu je získání praktických schopností záznamu a numerické rekonstrukce digitálního hologramu v základních optických konfiguracích "In Line" a "Off Axis". Podobně je rozlišená metodika záznamu holograficé mikroskopie a naopak záznamu větších objektů. Předmět navazuje na přednášku s názvem Digitální holografie.

Přehled látky:
1. Realizace a geometrie uspořádání experimentu v laboratoři pro expozici Fourierovského digitálního hologramu, uspořádání v případě odrazného předmětu, v případě transmisního předmětu (expozice hologramu). 2. Metodika zpracování digitálního obrazu v programu Matrox Intellicam-NeGUS2 a HanVision-Meteor II-CL, porovnání možností, (záznam a analýza exponovaného hologramu s použitím uvedených programů). 3. Numerická rekonstrukce digitálního hologramu dvojrozměrnou Fourierovou transformací v prostředí MATLAB - (práce s programem MATLAB). 4. Koncepce digitální holografie: In-Line a Off-Axis - Leith-Upatnieks holografie (realizace hologramu a porovnání). 5. Realizace dvou základních experimentálních uspořádání Off-Axis a In Line v laboratoři 6. Měření, vyhodnocení a optimalizace mezního úhlu a ověření Nyguistova-Shannonova vzorkovacího teorému pro odlišné vlnové délky záření 7. Experimentální analýza fourierovského spektra Off-Axis hologramu a jeho realizace, pozice nultého řádu, reálného a imaginárního obrazu - porovnání při odlišných vlnových délky záření. 8. Aplikace optických vláken digitální holografii , kolimace LP01 módu, vytvoření kvazigaussovského svazku, využití optických vláknových děličů 9. Určení a nastavení pozice pasu gaussovského svazku , jeho využití a role při Off-Axis Fourierovské holografii. 10. Realizace digitálního hologramu se záznamem polarizace, Off-Axis hologram se dvěma referenčními paprsky s odlišnou polarizací, záznam hologramu se zachováním informace o stavu polarizace, aplikace polarizačních optických prvků 11. Experimentální barevná digitální holografie s kamerou FoveonX3, optimalizace a metodika nastavení visibility pro dvoubarevný záznam digitálního hologramu (porovnání rekonstruovaného hologramu pro dvě odlišné nastavení visibility a jeho vliv na kontrast). 12. Realizace barevného dynamického hologramu pohybujícího se biologického objektu (využití možností aparatury pro expozici zářením různými vlnovými délkami současně), experimentální realizace barevného interferogramu, při expozici zářením dvou vlnových délek současně.