You are herePAS

PAS


Předmět: Pravděpodobnost a statistika

Katedra/Zkratka: OPT/PAS

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenta se základy pravděpodobnosti a statistiky a naučit prakticky aplikovat získané poznatky v experimentální činnosti se zaměřením na optometrii.

Přehled látky:
1. Náhodný jev, veličina, vektor 2. Funkce náhodných veličin 3. Číselné charakteristiky náhodných veličin a náhodných vektorů 4. Vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin 5. Limitní věty 6. Úvod do matematické statistiky 7. Základy teorie odhadu 8. Základy testování statistických hypotéz 9. Statistická analýza nominálních dat 10. Statistická analýza ordinálních dat 11. Statistická analýza metrických dat 12. Zásady vědeckého výzkumu v optometrii Ve cvičeních jsou na konkrétních příkladech demonstrována přednášená témata.