You are hereOVSS

OVSS


Předmět: Optické vláknové systémy a senzory

Katedra/Zkratka: OPT/OVSS

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Cílem absolvování předmětu je získání schopností aplikace teoretických poznatků fyziky optických vlnovodů a optoelektronických prvků pro konstrukci optoelektronických snímačů fyzikálních veličin. Důraz je kladen na aplikaci elektrooptických a magnetooptických jevů.

Přehled látky:
1. Světlo jako elektromagnetický a kvantový signál přenos informace a zpracování informace, signál versus šum, základní demonstrace 2. Měření signálu a šumu, citlivost systému, měření s fotodiodami PIN a APD,konverze optického na elektronický signál, modulace a demodulace 3. Zdroje záření v senzorice, fyzikální principy polovodičových laserů, spektrální vlastnosti a měření polovodičových laserů 4. Definice a praktické měření základní parametrů optických vláken přenosové vlastnosti optických vláken, měření NA optických vláken, typy disperze 5. Realizace technologie generování krátkých elektronických a optických pulsů, konkrétní realizace obvodu 6. Synchronní detekce, měření s Lock-In Anfatec a Agilent E 4411B 7. Optické vláknové senzorové systémy: amplitudové, fázové, polarizační 8. Měření na optickém vláknovém F-P interferometrickém senzoru s externím zrcadlem 9. Měření na optickém vláknovém M-Z senzoru pro analýzu optického Faradayova jevu 10. Experimentální měření fázové stability optického vláknového M-Z interferometru s technologií Lock In 11. Rotační vláknové senzory, Sagnackův interferometr 12. Specielní optická vlákna, vlákna dopovaná prvky vzácných zemin, polarizační vlákna, dvoujádrá vlákna, mnohovidová vlákna, Braggovské mřížky a rezonátory v optických vláknech 13.Specielní optická vlákna, vlákna dopovaná prvky vzácných zemin, polarizační vlákna, dvoujádrá vlákna, mnohovidová vlákna, Braggovské mřížky a rezonátory v optických vláknech