You are hereOO2X

OO2X


Předmět: Oftalmologické a optometr. přístroje II

Katedra/Zkratka: OPT/OO2X

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.'

Anotace: Seznámit s vybranými optometrickými přístroji a vyšetřovacími metodami.

Přehled látky:
Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci praktických a experimentálních činností ve cvičeních a seminářích. Cvičení a semináře slouží k získání a prohloubení potřebných praktických a experimentálních dovedností v odpovídajících oblastech. Přednášky: Optické přístroje (PD metry, centrovací systémy, fokometry - princip, schéma, postup měření). Vyšetřování zrakové ostrosti (vízus, optotypy, zásady konstrukce, logMÚR, konstrastní citlivost). Vyšetřování refrakce (objektivní metody vyšetřování refrakce, principy autorefraktometrů, aberometrie). Měření tvarových parametrů rohovky. Matematická aproximace tvaru povrchu rohovky, axiální a tangenciální zakřivení, excentricita. Keratoskop, keratometr, topograf - princip, konstrukce, užití (diagnostika, aplikace KČ). Zorné pole a jeho poruchy (monokulární a binokulární zorné pole, poruchy zorného pole a jejich souvislost se zrakovou dráhou). Vyšetřování zorného pole (orientační vyšetření - Amslerova mřížka, konfrontační testy; perimetrie kinetická, statická, kampimetrie) Počítačová statická perimetrie (princip, strategie, sledované parametry (základní indexy) a jejich analýza). Citlivost sítnice, evokované potenciály a zákady jejich měření. Barvocit a jeho poruchy. Metody vyšetřování barvocitu (Holmgreenova předénka, 100-hue test, pseudoizochromatické tabulky, anomaloskop). Měření nitroočního tlaku (nitrooční tlak a jeho význam; impresní, aplanační, bezkontaktní a rebound tonometrie - principy, užití). Ultrazvukové vyšetření oka (A scan, B scan, pachymetrie). Oftalmoskopie (přímá, nepřímá, sítnicové kamery a jejich možnosti; vyšetření papily a maculy; orientace na sítnici, časté nálezy; glaukom, makulární degenerace). Laserová skenovací tomografie a interferometrie, polarimetrie - principy, užití. Vybrané přístroje pro vyšetřování binokulárních funkcí (troposkop, amblyoskop, cheiroskop, Hessův světelný koordinátor, Lancasterův test, separátor, diploskop, stereoskop). Ostatní pomůcky a přístroje (Lindnerovy brýle, brýle pro ležící, proplachovací oční protéza, mušle ochranná, zaprašovač oční). Lasery v oftalmologii (princip a konstrukce; interakce laseru a tkáně (fotokoagulace, fotodisrupce, fotoablace); typy laserů v oftalmologii, oční choroby a problémy řešené pomocí laseru). Cvičení: Studenti jsou rozděleni na skupinky v počtu dle požadavků danéo úkolu. Cvičení zahrnují nácvik nácvik praktických dovedností v souladu s probíranou problematikou. Přímá oftalmoskopie, nepřímá oftalmoskopie pomocí nonmydriatické funduskamery. Objektivní měření refrakce - Hartingerův refraktometr (demonstrace), autorefraktometr (praktická měření). Keratometrie, keratografie - praktická měření - autokeratometr, rohovkový topograf, Javalův oftalmometr. Měření nitroočního tlaku - bezkontaktní tonometr (praktická měření), rebound tonometr (demonstrace). Perimetrie - automatický počítačový perimetr (demonstrace), orientační vyšetření zorného pole (Amslerova mřížka, konfrontační testy). Vyšetření barvocitu - demonstrace měřicích metod. Semináře: Praktické opakování získaných dovedností v předmětu Oftalmologické a optometrické přístroje 1, procvičování nově nabytých dovedností: Měření vízu a refrakce Měření objektivní refrakce autorefraktometrem Měření nitroočního tlaku Měření keratometrických hodnot Javal-Schiotzovým oftalmometrem Přímá oftalmoskopie oftalmoskopem, nepřímá oftalmoskopie pomocí fundus kamery Měření presbyopické korekce