You are hereOMP1

OMP1


Předmět: Optometrické praktikum I

Katedra/Zkratka: OPT/OMP1

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D.'

Anotace: Praktické cvičení zaměřené na prohloubení, upevnění a rozšíření praktických dovedností při obsluze odpovídajících přístrojů

Přehled látky:
Praktické cvičení zaměřené na prohloubení, upevnění a rozšíření praktických dovedností optometristy. Zejména se jedná o: odebrání anamnézy, měření na manuálním a digitální fokometru, měření vízu, screening binokulárních funkcí, vyšetření pupilárních reakcí, orientační vyšetření zorného pole, bezkontaktní vyšetření nitroočního tlaku, vyšetření refrakce, stanovení presbyopické adice, detailní analýza binokulárních funkcí, vyšetření předního segmentu, vyšetření slzného filmu (break-up time), vyšetření zadního segmentu oftalmoskopem a štěrbinovou lampou, brýlové poradenství, vyšetření barvocitu, vyšetření na Amslerově mřížce, aplikace měkkých a pevných kontaktních čoček (včetně příslušných vyšetření rohovky - ketratometrie, popř. topografie). Dané úkoly student provádí na figurantech. Nedílnou součástí jednotlivých aktivit je nácvik/procvičení komunikace s pacientem, edukace pacienta v návaznosti na zjištěnou zdravotní situaci, popř. vzhledem k doporučenému typu korekční pomůcky. Student provádí záznamy o provedených aktivitách do připravené dokumentace. V rámci brýlového poradenství student provádí poradenství a nabídku při výběru korekční pomůcky (výběr obruby a vhodných čoček včetně materiálu a úprav s ohledem na zadanou vadu zraku), edukaci ve vztahu ke konkrétní vybrané korekční pomůcce, připraví a eviduje odpovídající zakázku/objednávku. Případně provádí výrobu a výdej korekční pomůcky včetně odpovídající edukace. Praktická cvičení probíhají ve speciální laboratoři simulující prostředí reálné vyšetřovny a v technologické laboratoři, simulující prostředí oční optiky. Každý student musí uskutečnit stanovený počet vybraných úkolů. SEMINÁŘ Úvod, organizace praktika. Shrnutí problematiky organizace a řízení zdravotní péče na optometristickém pracovišti obecně. Zásady vedení zdravotnické dokumentace - specifika optometristického pracoviště. Individuálně zhotovená zdravotnická pomůcka - zásady tvorby a evidence zakázek v oční optice, organizace a návaznost činností. Vstupy externích odborníků (semináře a workshopy zaměřené na specifické korekční pomůcky, např. speciální kontaktní čočky, RGP čočky, individuální měkké kontaktní čočky, moderní přístroje, prezentace kazuistik z praxe atd.). V rámci seminářů studenti využívají odborné učebny katedry optiky k procvičování praktických dovedností v individuálním režimu dle osobních potřeb.