You are hereOM

OM


Předmět: Optická měření

Katedra/Zkratka: OPT/OM

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Ing. Jan Podloucký'

Anotace: Měření rychlosti světla, Foucaltova metoda.

Přehled látky:
1.Měření rychlosti světla, Foucaltova metoda. 2.Měření vzdáleností optickými metodami, interferometrie, telemetrie, optické radary. Realizace interferometru. Měření indexu lomu vzduchu. 3.Měření indexu lomu a disperze pomocí goniometru a Abbeho refraktometru. 4.Měření kvality a tvarových parametrů optických povrchů, poloměr křivosti, rovinnost, úhlová a pyramidální chyba hranolů. 5.Polarizace světla, metody získání polarizovaného světla, měření polarizačního stavu. 6.Měření koherenčních vlastností světla. Prostorová a časová koherence. Měření koherenční délky. 7.Spektrální vlastnosti světla, stavba spektrofotometru. Propustnost a její měření. 8.Analýza vlnoplochy, měření aberací. Geometricko-optické a vlnové aberace. Použití Shack-Hartmannova senzoru. 9.Měření parametrů laserového svazku. Metoda posuvné hrany, posuvné štěrbiny, metoda druhých momentů. 10. Modulace polarizačních stavů. Akustooptický modulátor. Měření dvojlomu. 11. Fabry-Perotův interferometr. Měření spektra HeNe laseru. 12. Funkce optického přenosu. Měření funkce přenosu modulace.