You are hereMLAB

MLAB


Předmět: Programování v prostředí Matlab

Katedra/Zkratka: OPT/MLAB

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je osvojení si základních principů programování a používání výpočetního programu Matlab pro simulaci fyzikálních dějů pomocí počítače.

Přehled látky:
1. Prostředí programu Matlab, struktura programu, kontrola směru toku programu (funkce for, while, if, switch, ..). Základní operátory. 2-3. Numerické proměnné programu Matlab (skalár, vektor, matice) a práce s nimy. Indexování matic, operátory pro maticový počet (*, /, \, ^, ') a operátory pro operace s jednotlivými prvky matic (.*, ./, .^). 4-5. Zobrazování dat, 2D a 3D grafy a jejich vlastnosti. Funkce plot, mesh, pcolor, surf,.. 6. Export a import dat do/ze souboru, práce s textovými a grafickými soubory 7. Funkce. Funkce vracející žádnou, jednu nebo více hodnot, práce s funkcemi. 8. Proměnné typu string, structure, cell, jejich použití a práce s nimy. 9. Základy komunikace s periferiemi, seriový port. 10. Základy tvorby GUI.