You are hereMJ

MJ


Předmět: Montáž a justáž optických přístrojů

Katedra/Zkratka: OPT/MJ

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.'

Anotace: Předmět je realizován na externích pracovištích firmy

Přehled látky:
Předmět je realizován na pracovištích firmy MEOPTA, Kabelíkova 1, Přerov. Na úvodním semináři budou seznámeni studenti s obsahem jednotlivých témat, rozděleni do skupin a zadány úkoly pro přípravu k jednotlivým tématům. Studenti provedou řádnou vlastní přípravu k realizaci každého tématu kterou ověří garant kurzu. Z každého tématu bude studentem zpracován protokol, obsahující popis tématu, výsledky měření a jejich interpretace, návrhy pro zkvalitnění tématu. Seznam témat: 1.MONTÁŽ, JUSTÁŽ - sportovní optika, garant: Vilém Mikeška, Tomáš Gazda Provedení praktických měření vybraných parametrů dalekohledů - spektivů, binokulárů, puškohleddů. Kontrola mechanických vlastností (voděodolnost, kontrola povrchu, teplotní odolnost, odolnost vůči vibracím a rázům...). Vizuální kontrola optických součástí (kontrola optických ploch, antireflexních vrstev...). Kontrola optických parametrů. Praktická měření dioptrického rozsahu okuláru, rozlišovací meze, paralaxy. 2.PERKIN, garant: Ivana Nárožná Praktická měření reflexe a transmise na spertrofotometrech Perkin-Elmer. Kontrola reflexe a trnsmise tenkých skel, filtrových skel, hranolů, objektivů, dalekohledů a jiných optických sestav. Měření v kolmém dopadu i pod úhly. Měření v různých spektrálních intervalech optického záření. 3.MCS/HEWLETT-PACKARD, garant: Ivana Nárožná Praktická měření spektrálních vlastností tenkých vrstev na provozním zařízení. Příprava měření, kalibrace zařízení, vlastní měření. Vyhodnocení výsledků. 4.ZYGO, garant: Pavel Horčička Praktická měření přesnosti výroby optických ploch na sférointerferometru s jednotkou ZYGO. Hodnocení pomocí Newtonových kroužků. Měření tvaru optických ploch pomocí procházející a odražené vlnoplochy. Měření rovinných i sférických optických ploch. 5.MTF, garant: Tomáš Zapletal Měření kvality zobrazení optických soustav (objektivů, dalekohledů) pomocí optické funkce přenosu. Měření funkce přenosu kontrastu v celém zorném poli optické soustavy. Hodnocení výsledků. 6.GONIO, garant: Stanislav Ševčík Provádění goniometrických měření lámavých úhlů hranolů pomocí různých typů goniometrů. Seřízení goniometru, vlastní měření, odečítání výsledků. Vyhodnocení přesnosti měření. 7.ZEMAX, OSLO, garant: Zdeněk Lošťák Ukázka a následná vlastní práce s programy ZEMAX a OSLO - programy pro návrhy a optimalizace optických soustav. Principy návrhu, výstupy návrhu. Vlastní návrh optické soustavy jednoduchého objektivu. 8.TECHNOLOGIE VRSTEV, garant: Jiří Jankůj Metody návrhu tenkých vrstev (reflexních, antireflexních, dělicích, barevných filtrů ...). Ukázka práce s programy pro návrh tenkých vrstev. Přehled materiálů tenkých vrstev. Přehled a ukázka procesů výroby tenkých vrstev.