You are hereMEF

MEF


Předmět: Vybrané metody experimentální fotoniky

Katedra/Zkratka: OPT/MEF

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je realizace vybraných laboratorních úloh a měření s důrazem na samostatnou práci studentů a získání experimentálních dovedností. Studenti se seznámí s pokročilými experimentálními metodami a měřicími technikami s oblasti kvantové optiky a fotoniky.

Přehled látky:
1. Charakterizace elektrooptických a akustooptických modulátorů: frekvenční odezva, zázněje a heterodynní detekce; elektronický spektrální analyzátor. 2. Zpětnovazebné smyčky pro stabilizaci parametrů laserového svazku, generace regulační odchylky, konstrukce PID kontroleru. 3. Stabilizace amplitudy laserového svazku pomocí akustooptického modulátoru. 4. Dvoufotonová absorpce v polovodiči, intenzitní a interferenční autokorelace, měření délky femtosekundových pulzů. 5. Jednofotonové detektory, zpracování signálu, časově rozlišená detekce: zpožďovací linky, diskriminátory, TAC, SCA, překryvová logika, čítače, multikanálové analyzátory. 6. Generace fotonů na bázi spontánní parametrické frekvenční konverze: návrh, justáž a optimalizace zdrojů korelovaných fotonů. 7. Kvantová provázanost, Bellovy nerovnosti, dekoherence; experimentální aspekty měření kvantových stavů a procesů. 8. Saturovaná absorpční spektroskopie atomů rubidia, Dopplerův jev, Zeemanův effekt, FM spektroskopie. 9. Frekvenční závěs polovodičového laseru na přechod atomů rubidia. 10. Atomové frekvenční standardy, jejich charakterizace a porovnání.