You are hereLOEP

LOEP


Předmět: Optické a optoel. lékařské přístroje

Katedra/Zkratka: OPT/LOEP

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Josef Čihák'

Anotace: Základy měření biofyzikálních veličin v medicíně a jejich klasifikace z hlediska invazivnosti

Přehled látky:
1. Základy měření biofyzikálních veličin v medicíně a jejich klasifikace z hlediska invazivnosti resp. neinvazivnosti a dosaženého stupně přesnosti a množství získaných diagnostických informací. 2.Rozdělení z hlediska stupně interakce měřicí metody a živého organizmu a vlivu na výsledek měření. 3.Měřicí metody z pohledu aplikace senzorů a realizace jejich vazby na měřené biologické prostředí a z hlediska jemnomechanického pojetí těchto snímačů a aplikací řady optických, polovodičových i klasických prvků, včetně progresivních technologických i materiálových struktur. 5.Základní principy, konstrukční provedení a základy klinické aplikace metod měření biologických tlaků, biologické síly, měření hmotnosti, průtoku plynů a kapalin, pohybu tkáňových struktur a měření teplot vč. rozložení teplotních gradientů. 6.Snímání elektrických projevů živého organizmu. 7.Metody měření nitrotělního prostředí na bázi metod biofyzikální chemie. 8.Měřicí metody v očním lékařství, především impresní tonometrie. 9.Speciální materiály v biomedicíně a problematika jejich biokompatibility. 10.Stimulační technika, umělé orgány a protetika.