You are hereLO

LO


Předmět: Legislativa v optometrii

Katedra/Zkratka: OPT/LO

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Seznámení studentů s legislativními normami výkonu nelékařského zdravotnického oboru Optometrie..

Přehled látky:
Vývoj optometrie před rokem 2004. Soubor zákonů přijatých v roce 2004 a jejich novelizace. Činnosti optometristy, ortoptika v rozsahu platných norem, standardy. Podmínky získání odborné způsobilosti. Systém celoživotního vzdělávání. Požadavky na vzdělávací program pro získání odborné způsobilosti. Postavení a činnost profesních sdružení. Porovnání kompetencí optometristy v ČR a v ostatních zemích EU. Základní, obecně závazné právní předpisy a další právní normy ve zdravotnictví, trestně právní předpisy ve zdravotnictví. Občanskoprávní vztahy týkající se zdravotnických pracovníků, zejména v souvislosti s náhradou škody. Otázky právní odpovědnosti: disciplinární, trestněprávní, občanskoprávní, administrativně-právní, specifika optometrie. Vedení zdravotnické dokumentace.