You are hereKVTM

KVTM


Předmět: Kvantová teorie molekul

Katedra/Zkratka: OPT/KVTM

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.'

Anotace: Základní představy kvantové teorie systémů mnoha částic.

Přehled látky:
1. Základní představy kvantové teorie systémů mnoha částic. Symetrické, antisymetrické vlnové funkce, operátor transpozice. Řešení problému mnoha částic. Úplná vlnová funkce, spinové funkce soustavy totožných částic. Výměnná interakce. 2. Elementární kvantová teorie atomů se dvěma elektrony. Atom helia, základní a excitované stavy. Parastavy a ortostavy atomu helia. 3. Kvantová teorie atomů s více než dvěma elektrony. Thomasova - Fermiho statistická metoda, Hartree - Fockova metoda selfkonzistentního pole. 4. Základní představy a metody kvantové teorie molekul. Bornova - Oppenheimerova aproximace, adiabatická aproximace. 5. Separace vibračních a rotačních stavů molekuly. 6. Jednoelektronová aproximace. Hartree - Fockova metoda. Hartree - Fockovy rovnice pro výpočet jednoelektronových funkcí a jednoelektronových energií. Systémy s uzavřenými slupkami, Fockův operátor. 7. Aproximace n-elektronové funkce molekuly. Metoda valenčních struktur (VB), metoda MO LCAO. Volba báze v metodě MO LCAO, orbitaly VTO, STO, GTO. 8. Korelační problém. Metoda konfigurační interakce CI. 9. Kvantová teorie chemické vazby. Kovalentní vazba v homonukleárních dvouatomových molekulách. Kvantitativní popis, řešení molekuly vodíku metodami VB a MOLCAO. 10. Kvalitativní popis chemické vazby. Atomové a molekulové orbitaly v kvalitativním popisu chemické vazby, jejich zobrazení, charakteristiky. Hybridní atomové orbitaly. Konstrukce molekulových orbitalů, překryvy atomových orbitalů. Charakteristiky dvouatomových molekul. 11. Kovalentní vazba v heteronukleárních dvouatomových molekulách. Iontová vazba. Víceatomové molekuly, delokalizované a lokalizované molekulové orbitaly, hybridizace v teorii vazby. 12. Přehled výpočetních metod v kvantové teorii chemické vazby. Metody "ab initio", semiempirické, empirické metody. Metody uvažující valenční elektrony, -elektronové přiblížení. Hueckelova metoda (HMO), metoda EHT, PPP.