You are hereFZFN

FZFN


Předmět: Fyzikální základy fotoniky

Katedra/Zkratka: OPT/FZFN

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty s moderními oblastmi optiky. Studenti by měli získat základní přehled o náplni disciplín jako je nelineární optika, fyzika laserů, optické komunikace, kvantová optika, optické kvantové zpracování informace a integrovaná optika.

Přehled látky:
1.Lasery: fyzikální základy laserů, charkteristiky laserového světla, laser jako zesilovač, rozdělení laserů, aplikace laserů. 2.Zdroje a detektory: LED, polovodičový laser, polovodičové detektory, fotovoltaický článek, lavinová dioda, PIN dioda, IČ detektory, maticové detektory. 3.Statistická a fotonová optika: statistické vlastnosti světla, interference a částečná koherence, částečná polarizace, fotonové čítání, kvantové stavy světla. 4.Nelineární optika: nelineární optické materiály, nelineární optické jevy 2. a 3. řádu, koherentní šíření pulzů. 5.Elektro a akustooptika: základy elektrooptiky, elektrooptické prvky, interakce světla se zvukem, akustooptické prvky. 6.Optické sdělování: kódování a dekódování optického signálu, optické sítě, jejich možnosti a přednosti. 7.Zpracování informace: optická propojení, spínače, bistabilní optické prvky, logické optické prvky, optický procesor, architektura optických počítačů. 8.Optické kvantové zpracování informace, kvantové bity kódované do stavů jednotlivých fotonů, zdroje párů kvantově korelovaných fotonů, kvantová kryptografie, kvantová teleportace, optické kvantové počítače 9.Vlnovodná a vláknová optika: vedení světla, typy vlnovodů, technologie přípravy vlnovodů, aplikace. 10.Integrovaná optika: integrované optické systémy, technologie jejich přípravy, aplikace. 11.Demonstrace z moderní optiky: laserů, nelineárních jevů, interference a koherence, detekce, holografie, vlnovodů.