You are hereFOPX

FOPX


Předmět: Fyziologická optika

Katedra/Zkratka: OPT/FOPX

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zrakového vnímání a seznámit se základními charakteristikami zraku. Úvod do praktických aktivit optometristy.

Přehled látky:
1.Stručný úvod do geometrické optiky. Lom na kulové ploše; redukovaná vzdálenost, vergence, definice optické mohutnosti; Gaussova zobrazovací rovnice a zobrazovací rovnice s vergencemi pro jednu kulovou plochu a pro čočku; vícestupňová optická soustava a určení jejích hlavních parametrů, základní aberace optických soustav. 2.Vznik zrakového vjemu. Zrakové ústrojí. Optická soustava oka a její modely (Gulstrandovo schematické oko, Emsleyovo oko, redukované oko). Aberace optického systému oka, jejich demonstrace a vliv na vidění. 3.Emetropie a ametropie. Příčiny, klasifikace a brýlová korekce sférické ametropie. Astigmatismus, příčiny, klasifikace a korekce. Anizometropie, anizeikonie. 4.Akomodace a její popis. Teorie akomodace. Stimuly akomodace. Myopie prázdného pole, noční a přístrojová myopie. Interval a amplituda akomodace. Změny akomodace s věkem, presbyopie, presbyopický přídavek do blízka. Afakie. 5.Vliv zornice na optické zobrazení v oku. Difrakční omezení oka. Rozptylový kroužek. Hloubka pole. Stilesův-Crawfordův efekt. Pupilární reflexy. 6.Zraková ostrost a její měření. Minimální úhlové rozlišení a jeho měření (úhlové a noniové rozlišení). Vízus - definice, měření. Optotypy - zásady konstrukce, typy, užití. Kontrastní citlivost. Definice, měření a užití. 7.Zraková funkce sítnice. Struktura sítnice, typy fotoreceptorů, jejich distribuce na sítnici a konvergence. Receptivní pole. Pigmenty fotoreceptorů. Adaptace na tmu, prahový jas, adaptační křivka. Adaptace na světlo. Fotopické, skotopické a mezopické vidění. 8.Úvod do fotometrie. Základní fotometrické veličiny a jednotky. Základní vztahy mezi fotometrickými veličinami, základní fotometrické vzorce, Bunsenův fotometr. 9.Vnímání jasu, adaptace. Adaptace na tmu. Fotopické, skotopické a mezopické vidění. Adaptace na světlo. Diferenciální jasový práh, vliv změn jasu na kontrast. 10Následné obrazy, iradiace, oslnění. Osvětlení pracoviště, vliv umístění zdrojů světla a spektrálního složení jejich světla na zrak, poškození oka zářením a jeho prevence. Entoptické fenomény. 11.Barva, její vnímání a měření. Vymezení barvy a její popis z psychosenzorického, fyzikálního a psychofyzikálního hlediska. Teplota barvy, ekvivalentní teplota barvy, míchání barev (subtraktivní, aditivní). Přirozené barevné souřadnice, trojbarevné souřadnice založené na barevných tocích, trichromatický systém CIE. Teorie barevného vidění. Trichromatická Helmholtzova teorie barevného vidění, Heringova teorie protibarev, teorie zón. Poruchy barvocitu. 12.Zorné pole, zraková dráha. Monokulární a binokulární zorné pole - vlastnosti, měření a poruchy. Zraková dráha a její neurony. 13.Úvod do fyziologie pohybu oka, základy binokulárního vidění, vztah konvergence a akomodace. Psychologie vidění, zrakové klamy. Požadavky na optické přístroje. Cvičení: Praktická demonstrace jevů souvisejících s přednášenou problematikou. Praktický nácvik měření vízu. Praktické seznámení se základními pomůckami pro vyšetřování refrakce. Semináře: Výpočty vztahující se k probírané tématice.