You are hereEZS

EZS


Předmět: Ekonomika a legislativa zdravot. služeb

Katedra/Zkratka: OPT/EZS

Rok: 2021

Garant: 'Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.'

Anotace: Cílem je ekonomická příprava optometristů na výkon profese. Výuka seznamuje posluchače se základními administrativními pracemi, praktickým způsobem provádění profesních vztahů se zdravotními pojišťovnami a ekonomickými institucemi, vedením daňové evidence, základními ekonomickými pojmy pro správné hospodaření, daňové přiznání, evidenci majetku, výkonů, finančních toků. Podrobně seznamuje posluchače se zákonem o daních z příjmů, jakožto i zákony o sociálním a zdravotním pojištění.

Přehled látky:
Ekonomie obecná a veřejná, ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb, postavení a funkce zdravotnických pojišťoven a úřadů sociálního zabezpečení, základní ekonomické pojmy teoretické a aplikované ekonomie, způsoby řízení zdravotnických zařízení, běžné ekonomické činnosti zdravotnických zařízení, běžné ekonomické činnosti účetnictví a dalších ekonomických povinností zdravotnického zařízení. Formou seminářů a cvičení probrat jednotlivá témata ekonomického zaměření, a to až do úrovně provádění základních ekonomických operací na úrovni manažera, seznámit studující se základními pojmy obecné i aplikované ekonomie v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Občanský zákoník, obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákoník práce, daňová soustava, daňové zákony, zdravotní a sociální zabezpečení. Úvod do zdravotnické a další související legislativy včetně trestně-právní a hmotné odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem povolání.