You are hereEFO

EFO


Předmět: Experimentální fotonika

Katedra/Zkratka: OPT/EFO

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je realizace vybraných laboratorních úloh z fotoniky s důrazem na samostatnou práci studentů a získání experimentálních dovedností.

Přehled látky:
1. Charakterizace polovodičových zdrojů: LED, SLED a laserová dioda 2. Polarizační disperze optických vláken; vazební prvky: závislost dělícího poměru na vlnové délce 3. Charakterizace integrovaného fázového modulátoru 4. Dvoufotonová absorpce v polovodiči, měření délky femtosekundových pulzů 5. Dynamický rozsah fotodetektorů, jednofotonové detektory 6. Zdroj korelovaných fotonů na bázi spontánní parametrické frekvenční konverze 7. Částicové vlastnosti světla, shlukování a antishlukování fotonů 8. Vlnové vlastnosti světla, interference jednoho fotonu 9. Kvantová interference fotonů, kvantové logické hradlo 10. Kvantová provázanost, Bellovy nerovnosti 11. Interakce světla s atomy, saturovaná absorpční spektroskopie