You are hereDH

DH


Předmět: Digitální holografie

Katedra/Zkratka: OPT/DH

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Fyzikální a matematické základy optické a digitální holografie, experimenty pro záznam hologramů, algoritmy pro digitální rekonstrukce hologramů.

Přehled látky:
1. Princip a historický vývoj optické holografie. 2. Základní experimentální uspořádání užívaná v optické a digitální holografii. 3. Matematický popis a vlastnosti bodového zobrazení v osové holografii. 4. Popis záznamu a rekonstrukce hologramu v mimoosovém uspořádání. 5. Princip, matematický popis a využití Fourierovská holografie. 6. Trendy digitální holografie, výhody a nevýhody. 7. Záznam digitálních hologramů, vliv vzorkování, požadavky na CCD kamery. 8. Součin prostorové a frekvenční šířky pro osové a mimoosové uspořádání. 9. Metody digitální rekonstrukce hologramů, digitální zaostření a separace obrazu. 10. Podstata a použití digitální holografie s fázovým posunutím, numerické metody rekonstrukce fáze. 11. Digitální holografická mikroskopie. 12. Vědecké a technické aplikace digitální holografie. 13. Metody nekoherentní korelační holografie, demonstrace v Laboratoři digitální optiky.