You are hereDDO

DDO


Předmět: Digitální difraktivní optika

Katedra/Zkratka: OPT/DDO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Difrakční jevy, princip a matematické modelování difraktivních prvků, algoritmy pro návrh difraktivní optiky, realizace difraktivních prvků, simulace v programu VirtualLab.

Přehled látky:
1. Základní informace o difraktivní optice, základní typy difraktivních optických elementů a jejich použití. 2. Princip činnosti difraktivních prvků, Fresnelova zonální a fázová destička. 3. Průchod světla difrakční mřížkou, Fraunhoferova difrakce na soustavě štěrbin. 4. Základní typy difrakčních mřížek, mřížková rovnice a difrakční účinnost, analýza amplitudových mřížek (binární, kosinová). 5. Analýza difrakční účinnosti fázových mřížek (binární a kosinová). 6. Ideální a reálná blejzovaná mřížka. 7. Vzorkování signálu v difraktivní optice. 8. Metody návrhu difraktivních optických elementů, HD a MOD čočky. 9. Metody realizace difraktivních optických elementů. 10. Návrh fázových hologramů pomocí Gerchbergova - Saxtonova algoritmu. 11. Počítačem generované hologramy, princip prostorové modulace světla. 12. Využití prostorových modulátorů světla v difraktivní optice.