You are hereVPSFX

VPSFX


Předmět: Vybrané problémy současné fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/VPSFX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.', 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Přiblížit studentům některé poznatky moderních fyzikálních disciplín: základní představy relativistické kosmologie a standardního kosmologického modelu, základy kvantové informace. Zdokonalit jejich schopnost získávat informace ze současné odborné literatury a zprostředkovávat je kolegům.

Přehled látky:
Friedmannovy kosmologické modely: Základní východiska a principy relativistické kosmologie, Friedmannova rovnice, Robertsonova-Walkerova metrika, hustota a tlak, Hubbleův zákon, šíření světla ve Friedmannových modelech, observační parametry vesmíru, budoucnost vesmíru, stáří pozorovaných objektů, fotometrická vzdálenost a Hubbleovy diagramy. Základy kvantové informace: Moorův zákon a limity výpočetních možností, myšlenka kvantového počítání. Problémy konstrukce kvantového počítače. Kvantové bity, hradla, reverzibilita kvantového počítání, kombinace kvantových hradel, kvantová Fourierova transformace. Shorův algoritmus, faktorizace čísel. Groverův algoritmus, vyhledávání v neuspořádaných seznamech. Kvantová kryptografie. Kvantová provázanost, kvantová teleportace. Důležitou součástí předmětu jsou vlastní vystoupení studentů s prezentacemi o poznatcích získaných ze studia moderní vědecké literatury a diskuse s kolegy.