You are hereVP

VP


Předmět: Výukový proces

Katedra/Zkratka: KEF/VP

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje studentům informace o činnostech učitele ve výuce. Pozornost je věnována základním didaktickým kategoriím a vytváření dovedností budoucích učitelů s nimi tvořivě pracovat.

Přehled látky:
Výukový proces. Učební činnost žáka. Výuková činnost učitele. Výukové cíle. Faktor cíle v činnosti učitele a žáků na SŠ. Metody výuky a jejich modality. Realizace metod výuky. Aktivizující metody výuky. Problémové vyučování. Kooperativní učení. Projektové vyučování. Efektivita výuky. Modely výuky. Organizační formy výuky. Strategie a techniky výuky. Konstruktivismus ve výuce přírodních věd. Koncepty a miskoncepty v přírodovědném vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro SŠ. Vyučovací hodina, její plánování, řízení a hodnocení. Alternativní metody hodnocení žáka. Reflexe a sebereflexe ve výukové činnosti učitele.