You are hereVKOF1

VKOF1


Předmět: Vědecká kresba a objekt v kontextu fyz.1

Katedra/Zkratka: KEF/VKOF1

Rok: 2019

Garant: 'prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.'

Anotace: Cílem je dovést studenty (na základě získaných teoretických a praktických znalostí v exaktních předmětech) k pozornému vnímání materiálového světa, včetně nejnovějších materiálů a technologií. Pochopit jeho sociální, psychologické, tvarové, konstrukční či estetické projevy a vědomě je reflektovat v kresbě a prostorovém objektu. Pochopit souvislosti technického předmětu s designem, objektem, kresbou či malbou.

Přehled látky:
1. Práce se základními výrazovými prostředky, jako je bod, linie, plocha, tvar, prostor, práce s kompozicí a jejími konstrukčními prvky, jako je rytmus, symetrie, asymetrie, pohyb, rovnováha, proporce, barva. 2. Figurativní studie - kresba, kolorovaná kresba, malba, pokus o komiksovou kresbu na dané téma. 3. Prostorová kresba - modelování - materiálové studie na dané téma. 4. Hravá aplikace technologií, technických dovedností a konstrukčních znalostí v materiálovém objektu s atributy designu, nebo sochařského objektu s technickými atributy (např. robot).