You are hereVKF

VKF


Předmět: Vybrané kapitoly z fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/VKF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Kinematika a dynamika soustav hmotných bodů a tuhého tělesa.Newtonovy pohybové zákony, transformace při přechodu do neinerciálních vztažných soustav, fyzikální důsledky, Lagrangeovy rovnice. Princip virtuálních prací. Úvod do molekulové fyziky. Termodynamika rovnovážných soustav. Legendreovy transformace.Speciální teorie relativity.Základy elektrostatiky, magnetostatiky, Maxwellovy rovnice, šíření elektromagnetických vln.

Přehled látky:
Kinematika a dynamika soustav hmotných bodů a tuhého tělesa.Newtonovy pohybové zákony, transformace při přechodu do neinerciálních vztažných soustav, fyzikální důsledky, Lagrangeovy rovnice. Princip virtuálních prací. Úvod do molekulové fyziky. Termodynamika rovnovážných soustav. Legendreovy transformace.Speciální teorie relativity.Základy elektrostatiky, magnetostatiky, Maxwellovy rovnice, šíření elektromagnetických vln.