You are hereSZZUM

SZZUM


Předmět: Učitelská způsobilost

Katedra/Zkratka: KEF/SZZUM

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.', 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.', 'doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Činnost školy Základní právní normy pro činnost školy a učitele (z. č. 561/2004 Sb., z. č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 263 /2007 Sb.). Kurikulum. Struktura a význam RVP a ŠVP. Klíčové kompetence. Organizace školy. Autoevaluace školy. Spolupráce školy s rodiči, poradenskými zařízeními a dalšími organizacemi. Žákova osobnost ve výukovém procesu Charakteristika pojmu a procesu učení, styly učení a školní výkon. Vývojová období v životě žáka. Socializace lidského jedince. Úloha emocí a motivace v procesech učení, jejich vliv na učební výkon. Role paměti ve vztahu k jednotlivým předmětům a výukovým cílům. Determinace psychických vlastností. Analýza výchovných obtíží. Poruchy chování u žáků. Přístupy k ovlivnění žákova chování. Problematika školní úspěšnosti žáka. Psychologické otázky hodnocení žákova chování a výkonu, jeho vliv na sebehodnocení. Žáci se SVP a žáci mimořádně nadaní. Problematika zneužívání legálních a nelegálních návykových látek. Osobnost učitele a výukový proces Profesní kompetence učitele. Autodiagnostika a sebereflexe učitele. Profesiogram. Příprava učitele na výuku. Vedení hodiny. Práce učitele s výukovými cíli, učebními úlohami a jejich taxonomiemi. Didaktické prostředky a organizační formy výuky. Komunikace ve výuce, styly vedení. Kázeň ve výuce. Klima třídy. Autorita učitele. Hodnocení ve škole a jeho metody. Klasifikace žáků a slovní hodnocení. Metody didaktické diagnostiky. Pedagogický výzkum a jeho druhy. Výzkumy kvalitativně a kvantitativně orientované. Akční výzkum. Další vzdělávání pedagogických pracovníků.