You are hereSZZJS

SZZJS


Předmět: Jaderná spektroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/SZZJS

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
1. Plynové, scintilační, polovodičové detektory záření a částic: Fyzikální principy, prvotní zpracování signálů (digitalizace signálu, amplitudová, časová a tvarová analýza impulzů, potlačení a korekce překryvu impulzů). Typy plynových, scintilačních a polovodičových detektorů. Přehled použití. 2. Principy registrace nabitých a neutrálních částic: Interakce záření a částic s hmotou, BetheBlochova formule, ionizační a brzdné ztráty, radiační délka, Moli?rův poloměr, jaderná interakční délka. 3. Statistický charakter měření: binomické rozdělení, Gaussovo rozdělení, Poissonovo rozdělení, charakteristiky rozdělení. 4. Koincidenční a antikoincidenční měřicí systémy: měření doby života excitovaných jader a poločasu rozpadu radioaktivních látek. 5. Základní charakteristiky výstupního signálu detektorů: teoretický impulz, digitalizace signálu (zpracování, úprava), amplitudová, časová a tvarová analýza impulzů, potlačení a korekce překryvu impulzů. 6. Mössbauerova spektroskopie: Mössbauerův jev, hyperjemné interakce, typy mössbauerovských měření. 7. Spektroskopie záření gama: interakce záření gama s látkou, spektrum záření gama a jeho měření, využití spektroskopie záření gama. 8. Spektroskopie elektronů a pozitronů: interakce lehkých nabitých částic s látkou, spektrum záření beta, využití spektroskopie záření beta. 9. Spektroskopie záření alfa a těžkých částic: interakce těžkých nabitých částic s hmotou, využití spektroskopie těžkých částic. 10. Spektroskopie neutronů: interakce neutronů s hmotou, detektory neutronů, využití neutronů a spektroskopie neutronů. 11. Neutrina: interakce neutrin s látkou, detekce neutrin. 12. Dozimetrie: dozimetrické jednotky, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana 13. Synchrotronové záření a jeho využití, fyzika urychlovačů. 14. Nukleární magnetická rezonance a její využití. 15. Měřicí aplikace a moduly pro paralelní a deterministické provádění úloh, moduly pro zpracování signálů (předzesilovače, zesilovače, tvarovače) a analýzu dat, identifikace mrtvé doby spektrometrického systému. 16. Techniky synchronizace a spouštění procesů měření a generování (typy analogových a digitálních spouštěcích signálů), manipulace s daty (analýza, ukládání), tvorba uživatelského rozhraní, distribuce zdrojových souborů (projektové řešení). 17. Atomové a jaderné analytické metody: XRF, PIXE, XPS, neutronová aktivační analýza, hmotnostní spektroskopie