You are hereSZZEF

SZZEF


Předmět: Experimentální fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZEF

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
1. Skládání kmitů - rázy 2. Zobrazování pomocí čočky, dalekohled a mikroskop 3. Paralelní a sériové spojování rezistorů 4. Teplotní objemová roztažnost kapalin 5. Ověření vztahu pro dobu kmitu matematického kyvadla 6. Určení měrné tepelné kapacity kapalin pomocí elektrického kalorimetru 7. Určení momentu setrvačnosti 8. Měření odporu (Ohmův zákon pro částečný obvod) 9. Ověření zákona lomu a odrazu 10. Měření povrchového napětí 11. Pružinový oscilátor 12. Určení tepelné kapacity kalorimetru 13. Určení měrného skupenského tepla tání ledu 14. Určení hustoty kapalin 15. Ověření Hagen-Poisseuilleova zákona 16. Měření mechanické hystereze 17. Rozklad světla hranole, mísení barev 18. Matematické kyvadlo - určení g 19. Měření viskozity Englerovým viskozimetrem 20. Zobrazovací rovnice zrcadla 21. Stojaté vlnění 22. Solární články 23. Reverzní kyvadlo - podstata, základní měření, využití 24. Měření viskozity kapalin kapilárními viskozimetry 25. Magnetické pole - účinky, vizualizace 26. Měření pomocí balistického kyvadla 27. Šikmý vrh 28. Teplotní diagram ochlazované vody 29. Měření radioaktivity - čitač impulsů 30. Precese a nutace - měření pomocí gyroskopu 31. Měření rychlosti zvuku 32. Spřažená kyvadla 33. Tepelná kapacita plynů 34. Určení koeficientu prostupu tepla