You are hereSZZDP

SZZDP


Předmět: Pedagogika a psychologie

Katedra/Zkratka: KEF/SZZDP

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Osobnost učitele a žáka ve výuce Učení, jeho vnější podmínky a vnitřní předpoklady. Kompetence žáka. Motivace žáka. Učební styly žáků. Nadaný žák. Psychologické zvláštnosti studenta střední školy. Psychologické aspekty školního hodnocení. Odměna, trest. Psychologická diagnostika. Senzomotorické učení, osvojování vědo-mostí, osvojování intelektových dovedností. Učení - pojem, druhy, zákony. Osobnost - pojem, struktura, teorie, schopnosti, rysy, motivace. Stadia ve vývoji osobnosti. Rodina a sociální skupiny. Diagnostika sociálních vztahů ve třídě. Problémy školní úspěšnosti žáků. Hodnocení a sebehodno-cení žáka. Alternativní metody hodnocení žáka. Zjišťování příčin žákova neprospěchu a možnosti jejich překonání. Socializace, výchova, sebevýchova, vzdělání, vzdělávání. Žákův pohled na učitele. Osobnost učitele, role učitele a její proměna, učitelská profese. Kompetence učitele. Sociální do-vednosti učitele, verbální a neverbální komunikace. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Sociální interakce učitel-žák, sociální percepce učitele, kauzální atribuce. Systematický přístup k nespolupracujícímu chování, modifikace vzorců nespolupracujícího chování. Vytváření příznivého klimatu. Práce s talentovanými žáky v přírodovědném vzdělávání. Pregraduální a další vzdělávání učitelů. Evropské dimenze ve vzdělávání učitelů. Výzkum v pedagogice a psychologii. Fáze výzkumu, metody získávání a zpracování dat. Akční výzkum. Proces výuky Příprava výuky. Výukový cíl se zvláštním přihlédnutím k přírodovědnému vzdělávání. Vědomosti, dovednosti, schopnosti a kompetence. Obsah vzdělávání. Klíčové kompetence. Učivo a jeho uspo-řádání. Teorie tvorby kurikula. Kurikulární transformace, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy pro střední školy. Základní školské dokumenty vymezující obsah vzdělávání. Vzdělávací standardy. Učební plán, učební osnovy. Evaluace, sebe-evaluace ve školním vzdělávacím programu. Evaluační standardy. Učebnice, metodické příručky, další literatura pro žáky a učitele. Konstruktivismus v přírodovědném vzdělávání. Integra-ce předmětů, integrace přírodovědného vzdělávání. Realizace výuky. Metody výuky a organizační formy výuky. Metody hodnocení žáků. Materiální prostředky výuky a ICT. Hodnocení výuky. Učební úlohy a didaktické testy. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečné práce.