You are hereSD

SD


Předmět: Školní didaktika

Katedra/Zkratka: KEF/SD

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Obecná didaktika jako vědní disciplína. Didaktický trojúhelník. Žák. Osobnost, kompetence sebereflexe a sebezdokonalování učitele. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Motivace ve výuce. Výukové cíle (taxonomie, vlastnosti), učivo, učební úlohy (taxonomie, formulace, posouzení souboru učebních úloh), metody a organizační formy výuky podporující aktivitu žáků ve výuce, materiálně didaktické prostředky. Didaktické zásady. Platné kurikulární dokumenty. Projektování, realizace a hodnocení výsledků výuky.