You are herePVF

PVF


Předmět: Počítače ve výuce fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PVF

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Zdeněk Pucholt'

Anotace: Seminář je zaměřen na praktické využití počítačů a internetu při studiu fyziky a přípravě výukových podkladů vhodných pro budoucí praxi absolventa oboru učitelství fyziky. Předmět není určen pro studenty odborných informatických oborů!

Přehled látky:
Cílem semináře je seznámení s didaktickými možnostmi moderních výukových technologií ve výuce fyziky, se zaměřením na následující oblasti.

  • Profesionální školní souprava Vernier
  • Využití zvukové karty PC při fyzikálních experimentech
  • MS Excel - simulace fyzikálních dějů
  • GeoGebra ve výuce fyziky
  • Videoanalýza fyzikálních experimentů (Tracker, Avistep 3, Logger Pro 3, Viana, http://pokusy.upol.cz/)
  • Java aplety a physlety (PhET, Yenka). Programování v Easy Java Simulations (http://fem.um.es/Ejs/)
  • Tvorba standardizovaných testů