You are herePVF

PVF


Předmět: Počítače ve výuce fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PVF

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Zdeněk Pucholt'

Anotace: Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti informatiky a výpočetní techniky s důrazem na praktickou aplikaci do výuky fyziky na základních a středních školách. Výuka probíhá v tematických modulech. V průběhu výuky student zpracovává dílčí úkoly a vytváří portfolio s vlastními výstupy. Předmět je určen pouze pro studenty učitelských oborů.

Přehled látky:
Historie a vývoj informatiky. Struktura počítačů. Klasifikace software. Informace. Textové procesory. Hladká, smíšená a odstavcová sazba. Struktura dokumentu. Typografie. WYSIWYG editory, TeX/ XeLaTeX. Tabulkové procesory. Zpracování dat. Výpočetní funkce. Grafy a histogramy. Formuláře. Modelování fyzikálních dějů. Prezentace ve výuce. Zásady pro prezentování. Prezentační technika a její vývoj. Aktivizační metody (diskuze, brainstorming, peer-instruction). Počítačové simulace a animace. Klasifikace simulací. Možnosti začlenění simulací do výuky. Interaktivní prostředky a technika. Videopokusy ve výuce. Proces videoanalýzy a analýza reálného fyzikálního děje. LMS systémy. Online aktivity a činnosti (studijní materiály, testování). Komunikační nástroje pro distanční výuku.