You are herePRNAN

PRNAN


Předmět: Praktikum nanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/PRNAN

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Jan Filip, Ph.D.'

Anotace: Prakticky seznámit studenty s pokročilými metodami určenými k charakterizaci nanomateriálů.

Přehled látky:
1. Praktická syntéza nanočástic bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou pomocí polymerů. Pro přípravu vlastních nanočástic budou využity chemické, mechanochemické a termické postupy. 2. Detailní charakterizace připravených nanomateriálů pomocí metod: Rentgenová prášková difrakce; Rentgenová fluorescence; Termická analýza; Mossbauerova spektroskopie; Mikroskopie skenující sondou (STM, AFM, MFM); Skenovací elektronová mikroskopie; Transmisní elektronová mikroskopie; Infračervená, Ramanova a UV-VIS spektroskopie; Měření magnetických vlastností - magnetometr SQUID; Měření specifické plochy povrchu - metoda BET; Měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla ? DLS; Rentgenová fotoelektronová spektroskopie. 3. Rozbor a interpretace výsledků dosažených ze všech aplikovaných instrumentálních metod.