You are herePRKA

PRKA


Předmět: Přehled relat. kosmol. a astrofyz.

Katedra/Zkratka: KEF/PRKA

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Cílem přednášky je podat rámcový přehled základních myšlenek a principů relativistické kosmologie a astrofyziky s důrazem na kvalitativní pochopení problematiky a objasnění důležitých pojmů.

Přehled látky:
Stručná charakteristika Cílem přednášky je podat rámcový přehled základních myšlenek a principů relativistické kosmologie a astrofyziky s důrazem na kvalitativní pochopení problematiky a objasnění důležitých pojmů. Výhodou ? nikoli však nutnou podmínkou ? je pro posluchače znalost základů obecné teorie relativity, z níž moderní kosmologie vychází. Výklad bude doplněn výsledky současných pozorování a ukázkami snímků z HST. Tematické okruhy 1. Pozorované vlastnosti a struktura vesmíru Stručný přehled historických kosmologických představ, Olbersův paradox, Machův princip, kosmologický princip, objekty ve vesmíru, galaxie, typy galaxií, rádiové zdroje, pozorování v infračervené a rentgenové oblasti spektra, homogenita, izotropie a rozpínání vesmíru. 2. Fiedmannovy modely vesmíru Vznik a základní rovnice relativistické kosmologie, typy Friedmannových modelů, kosmologický rudý posuv, Hubbleův zákon. 3. Observační parametry modelů Hubbleova konstanta H0, decelerační parametr q0, parametr hustoty Omega0, kosmologická konstanta Lambda a jejich měření, stáří vesmíru, hustota vesmíru a problém temné hmoty, reliktní mikrovlnné záření. 4. Raný vesmír Fyzikální zákony počátečních fází vesmíru, nukleosyntéza lehkých prvků, inflační modely, jednotná teorie fyzikálních interakcí, formování struktur ve vesmíru, počáteční singularita, problémy standardního modelu, základní myšlenky některých alternativních kosmologií, antropický princip. 5. Vybrané astrofyzikální problémy Zobrazování gravitační čočkou, binární pulsary, akreční disky v okolí rotujících hmotných objektů, aktivní jádra galaxií.