You are herePPO2X

PPO2X


Předmět: Praktikum školních pokusů 2

Katedra/Zkratka: KEF/PPO2X

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Experimenty z fyziky na středních školách - elektřina a magnetismus, optika, atomová a jaderná fyzika.

Přehled látky:
0. Školení o bezpečnosti práce (účinky elektrického proudu na lidský organismus, úraz elektrickým proudem, ochrana živých a neživých částí elektrického zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, protipožární ochrana). 1. Elektrostatika - experimenty s Van de Graaffovým generátorem. 2. Elektrický proud v kovech (odpor vodiče, závislost elektrického odporu kovového vodiče na jeho geometrických rozměrech, materiálu a jeho teplotě), Ohmův zákon. 3. Elektrický proud v elektrolytu (elektrolýza, olověný akumulátor). 4. Elektrický proud v plynu (nesamostatný a samostatný elektrický výboj v plynu za normálního tlaku, výboj ve zředěném plynu, Ruhmkorffův transformátor). 5. Elektrický proud v polovodiči (voltampérová charakteristika diody). 6. Stacionární a nestacionární magnetické pole Oerstedův pokus, vodič s proudem v magnetickém poli, stacionární magnetické pole permanentního magnetu, cívky a Helmholzových cívek. Lenzovo pravidlo, Foucaultovy proudy (Waltenhofenovo kyvadlo). 7. Kmitání elektromagnetického oscilátoru (demonstrace tlumených kmitů elektromagnetického oscilátoru, fázový posun proudu k napětí, vázané elektromagnetické oscilátory). 8. Geometrická optika - odraz světla na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle, lom světla a úplný odraz světla, průchod svazku světelných paprsků čočkou. Lom světla ze vzduchu do vody. Zobrazení předmětu pomocí zrcadla a čočky. 9. Vlnová optika (rozklad světla hranolem, interference světla, Yongův pokus, Newtonova skla), ohyb světla (štěrbina, tenké vlákno, optická mřížka). 10. Pokusy se soupravou GamaBeta.