You are herePPO1

PPO1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Praktikum školních pokusů I

Katedra/Zkratka: KEF/PPO1

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Zdeněk Pucholt'

Anotace: Předmět je součástí základní oborové výuky studentů učitelství fyziky v navazujícím magisterském studiu. Klade si za cíl seznámit studenty se základní myšlenkou, smyslem a vhodným pojetím fyzikálních pokusů ve vzdělávání na základních a středních školách. Součástí předmětu je studium teoretických aspektů fyzikálních pokusů a především také jejich praktická aplikace v daných tematických oblastech (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, kmity, vlny a akustika).

Přehled látky:
Pokusy ve výuce fyziky. Experiment ve fyzikální vědě. Klasifikace pokusů ve školské fyzice. Didaktické funkce pokusů. Didaktické požadavky na demonstrační pokus. Hlavní fáze demonstračního pokusu. Technika přípravy a provádění demonstračních pokusů. Zásady a pravidla bezpečnosti práce při provádění pokusů. Rámcové zaměření realizovaných pokusů: Kinematika hmotného bodu (rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, pohyb zrychlený, volný pád); dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů (vzájemné působení těles, Newtonovy pohybové zákony, neinerciální vztažné soustavy a setrvačné síly); mechanika tuhého tělesa (moment síly, skládání a rozklad sil, těžiště, setrvačníky); pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země (vrhy, pohyby v odporujícím prostředí, beztížný stav); mechanika tekutin (tlak v tekutině, vztlaková síla, proudění tekutin a obtékání těles). Kinetická teorie látek; termodynamická soustava; vnitřní energie a její změny; tepelné děje v plynech a tepelné motory; vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů; změny skupenství. Harmonické a složené kmitání; nucené kmitání a rezonance; mechanické vlnění v pružném prostředí; skládání, odraz, lom a ohyb mechanického vlnění; stojaté vlnění.