You are herePPO1

PPO1


Předmět: Praktikum školních pokusů I

Katedra/Zkratka: KEF/PPO1

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Zdeněk Pucholt'

Anotace: Experimenty z fyziky na střední škole - mechanika, termika, molekulová fyzika, kmity a vlny. Prokázat schopnost nejen předvést reálný experiment, ale vhodně ho začlenit v rámci výukové hodiny a vysvětlit žákům.

Přehled látky:
0. Školení o bezpečnosti práce (účinky elektrického proudu na lidský organismus, úraz elektrickým proudem, ochrana živých a neživých částí elektrického zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, protipožární ochrana). 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb. 2. Volný pád, odstředivé síly. 3. Newtonovy pohybové zákony, zákony zachování. 4. Hydrostatika, hydrodynamika. 5. Gravitační pole, vrhy těles. 6. Vnitřní energie, teplotní roztažnost, povrchové napětí kapalin. 7. Kmity, skládání kmitů, rázy. 8. Lissajousovy obrazce, rezonance, mechanické vlnění. 9. Akustika. 10.-11. Hodnocené výstupy.